Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

 Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje https://www.kameja.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB "Sidabrinė kamėja" (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas).
1.2. Tai privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.3. Pirkti https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Pardavėjas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P093. Vykdydamas elektroninę prekybą Pardavėjas užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Inspekcijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų nuostatas.
2.2. Užsisakyti prekes https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.3. Registruojantis https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimui https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini šiai sutarčiai įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su https://www.kameja.lt internetine parduotuve per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl dėl tauriųjų metalų ir jų dirbinių pardavimo).
3.3. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti siuntos būklę ir priimti pristatytas prekes.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis https://www.kameja.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis https://www.kameja.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Jei Pirkėjas bando pakenkti https://www.kameja.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis https://www.kameja.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą https://www.kameja.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai ši informacija būtina Pirkėjo užsakymui įvykdyti.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Jei prekė užsakymo momentu yra Pardavėjo sandėlyje, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui prekę per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.
5.3. Jei prekės užsakymo momentu Pardavėjo sandėlyje nėra, suformuojamas užsakymas, kurį Pardavėjas patikrina ir apie pristatymo terminą praneša pirkėjui el. paštu. Prekė išsiunčiama Pirkėjui per terminą, kuris reikalingas jai pagaminti ir išsiųsti. Šis terminas įrašomas į pranešimą apie užsakymo išsiuntimo terminus.
5.4. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
5.5. Prekių kainos https://www.kameja.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM. Minimali pirkimo suma - 10 Eurų įskaitant PVM.
5.6. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:
   5.6.1. apmokėti internetu per Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo sistemą
   5.6.2. banko pavedimu į išankstinėje sąskaitoje nurodytą Pardavėjo sąskaitą
5.7. Internetinėje parduotuvėje https://www.kameja.lt negalima atsiskaityti dovanų čekiais
5.8. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo el. paštu. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.9. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, formuodamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti teisingą siuntinio gavėjo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba siuntinį gali priimti asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar kiti asmenys esantys užsakyme nurodytu adresu prekių priimti negali, o prekės pristatytos teisingu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo terminų nevykdymo.
6.3. Į užsienio šalis prekes Pirkėjui pristato AB Lietuvos paštas, pagal galiojančius įkainius ir terminus. Prekės siunčiamos tik į tas šalis, kurias Pirkėjui leidžiama pasirinkti naudojantis https://www.kameja.lt internetine parduotuve.
6.4. Lietuvoje prekės pristatomos per siuntų gabenimo tarnybas, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas. Pristatymo vieta gali būti adresas Lietuvos teritorijoje arba siuntų tarnybos, su kuria bendrdarbiauja Pardavėjas, siuntų savitarnos terminalas.

6.5. Pristačius prekę Pirkėjas, arba asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.
6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, kuriuo turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius dėl to patirtus Pardavėjo nuostolius.
6.9. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

8.2. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus netinkamos kokybės prekę būtina nedelsiant kreiptis į Pardavėją. Netinkamos kokybės prekė bus pakeista į kokybišką Pardavėjo kaštais - per siuntų gabenimo tarnybą susigrąžinama iš Pirkėjo bei nemokamai išsiunčiama kokybiška.

8.3. Pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu, atsisakymo tvarka:
Pirkėjas, įsigijęs tinkamos kokybės prekes, per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos gali atsisakyti nuotolinės sutarties. Tokiu atveju pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie sutarties atsisakymą, pateikdamas pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (ją galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ) arba aiškų pareiškimą, kuriame būtų aiškiai išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties ir nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos išsiųsti arba perduoti prekę pardavėjui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį pirkėjui, atsisakius sutarties, pareiga atsiimti prekes tenka pardavėjui.
Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo raštiško sutarties atsakymo gavimo dienos grąžina pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas. Jeigu Pirkėjas grąžina ne visą užsakymą, o tik dalį prekių, Pardavėjas Pirkėjui grąžina dalį pristatymo išlaidų proporcingai grąžinamam prekių kiekiui. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

8.4 Tinkamos kokybės grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat Pirkėjas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo. Pareiga įrodyti, kad laikėsi Civilinio kodekso reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka pirkėjui.

8.5 Šių taisyklių 8.3 punkte nurodyta sutarties nutraukimo tvarka netaikoma sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, tokioms kaip pagal užsakymą išgraviruoti šaukšteliai.

9. Intelektinė nuosavybė.
9.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

10. TEISĖ
10.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11. Informacija apie pardavėją
UAB "Sidabrinė kamėja"
Įmonės kodas: 152104695
PVM mokėtojo kodas: LT521046917
Buveinės adresas: M.K. Čiurlionio 63B, LT-66164 Druskininkai, Lietuva
Telefonas.: +370 313 56122
el. paštas: info@kameja.lt

12. Taisyklių galiojimas

Šios taisyklės galioja neterminuotai.

Registruotis